Hizmetler
YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Destek Unsurları

Destek Unsurları

Yatırım Teşvik Sisteminin Amacı Nedir?
 • Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
 • Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi, 
 • En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
 • Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
 • Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesidir.
Yatırım Teşvik Sisteminde Destek Unsurları Nelerdir?
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 • Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği
 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Faiz veya Kâr Payı Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • KDV İadesi

KDV İstisnası

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.


Gümrük Vergisi Muafiyeti

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.


Vergi İndirimi

Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.

Bu destek, stratejik yatırımlar, bölgesel teşvik uygulamaları ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.


Faiz Veya Kâr Payı Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.

Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır.

Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.


Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.


Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır.


Sigorta Primi Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için de uygulanabilir.


Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle terkin edilmesidir.

Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için de uygulanabilir.


Kdv İadesi

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

2017-2021 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

Destek Unsurları

Genel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Öncelikli Yatırımların Teşviki

Stratejik Yatırımların Teşviki

KDV İstisnası

 

 

 

 

Gümrük Vergisi Muafiyeti

 

 

 

 

Vergi İndirimi

 

 

 

 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 

 

 

 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

 

 

 

 

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

 

 

 

 

Faiz veya Kar Payı Desteği

 

 

 

 

Yatırım Yeri Tahsisi

 

 

 

 

KDV İadesi

 

 

 

 

Asgari Yatırım Tutarı Ne Kadardır?

Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;

 • I. ve II. Bölgelerde 1 milyon TL,
 • III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 bin TL’dir.

Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Bölgesel Teşik Uygulamaları Ne Sağlar?

İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler.

Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları Nelerdir?
 • Makinede KDV İstisnası: Satın alınan makine ve teçhizat için KDV ödenmemektedir.
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Kurumlar Vergisi İndirimi
 • Sosyal Güvenlik Prim Desteği (İşveren Payı)
 • Sosyal Güvenlik Prim Desteği (Çalışan Payı)
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 • Faiz Oranı Desteği
 • Arazi Tahsisi.

İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler.

İllerin hangi bölgede yer aldığı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1.Bölge

2.Bölge

3.Bölge

4.Bölge

5.Bölge

6.Bölge

Ankara

Aydın

Adana

Afyonkarahisar

Bayburt

Adıyaman

Antalya

Balıkesir

Burdur

Aksaray

Çankırı

Ağrı

Bursa

Bilecik

Düzce

Amasya

Erzurum

Ardahan

Eskişehir

Bolu

Gaziantep

Artvin

Giresun

Batman

İstanbul

Çanakkale

Karaman

Bartın

Gümüşhane

Bingöl

İzmir

Denizli

Kırıkkale

Çorum

Kahramanmaraş

Bitlis

Kocaeli

Edirne

Kütahya

Elazığ

Kilis

Diyarbakır

Muğla

Isparta

Mersin

Erzincan

Niğde

Hakkari

Tekirdağ

Karabük

Samsun

Hatay

Ordu

Iğdır

 

Kayseri

Trabzon

Kastamonu

Osmaniye

Kars

 

Kırklareli

Rize

Kırşehir

Sinop

Mardin

 

Konya

Uşak

Malatya

Tokat

Muş

 

Manisa

Zonguldak

Nevşehir

Tunceli

Siirt

 

Sakarya

 

Sivas

Yozgat

Şanlıurfa

 

Yalova

 

 

 

Şırnak

 

 

 

 

 

Van

9 İl

15 İl

13 İl

14 İl

14 İl

16 İl

Bölgelere göre destekler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

Destek Unsurları

BÖLGELER

KDV İstisnası

1

2

3

4

5

6

Gümrük Vergisi Muafiyeti

 

 

 

 

 

 

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı* (%)

OSB ve EB Dışı

15

20

25

30

40

50

OSB ve EB İçi

20

25

30

40

50

55

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği**

 

OSB ve EB Dışı

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

OSB ve EB İçi

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

 

 

 

 

 

 

Faiz veya Kar Payı Desteği

İç Kredi

-

-

3 Puan

4 Puan

5 Puan

7 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

1 Puan

1 Puan

2 Puan

2 Puan

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

-

-

-

-

-

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

-

-

-

-

-

10 yıl

EB: İmalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar. *İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır. ** Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, desteğin sabit yatırım tutarına oranı, yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır.

ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR

ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR

Öncelikli Yatırımlarda Hedef Nedir?

Belirli yatırım konularının 5. Bölge destekleri ile desteklenmesi hedeflenmektedir.

5. Bölge desteklerinden yararlanan yatırım konuları nelerdir?
 • İlaç,
 • Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı,
 • Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı,
 • Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı,
 • Hava ve uzay taşıtları imalatı.

1-5. Bölgelerde yapılacak yatırımlar için 5. Bölge desteği; 6. Bölgede yapılacak yatırımlar için 6. Bölge desteği uygulanır.

Vergi indirimi %80 ‘dir. İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

STRATEJİK YATIRIMLAR

STRATEJİK YATIRIMLAR

Hangi Yatırımları Destekler?

Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımlar desteklenmektedir.

Faydalanabilme Şartları Nelerdir?

Stratejik yatırımdan faydalanabilmek için;

 • Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması
 • Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması
 • Katma değerin asgari %40 olması
 • Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması gerekmektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) Kapsamında stratejik yatırım olarak desteklenmesi Bakanlıkça uygun görülen yatırımlar yukarıdaki kriterler aranmaksızın stratejik yatırım olarak kabul edilir.

STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

Destek Unsurları

Destek Oran ve Süreleri*

KDV İstisnası

 

Gümrük Vergisi Muafiyeti

 

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı* (%)

 

50

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği**

7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl)

Yatırım Yeri Tahsisi

 

Faiz veya Kar Payı Desteği

İç Kredi

5 Puan (TOSHP kapsamında yüksek teknolojili üründe 10, diğerlerinde 8 puan)

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

2 Puan

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar) Diğer bölgelerde, TOSHP kapsamında yüksek teknolojili üründe 7 yıl, diğerlerinde 5 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar ve TOSHP kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar)

KDV İadesi

(Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için)

*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır. **TOSHP Kapsamında stratejik olarak desteklenen yatırımlarda ürün yüksek teknolojili ise azami 500, diğerlerinde ise azami 300 çalışan için uygulanabilir.

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Genel Teşvik Uygulamaları Nedir?

Bölge ayrımı yapılmaksızın;

 • Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve
 • Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlardır.
Hangi Desteklerden faydalanılabilir?
 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)