Hizmetler
TÜBİTAK DESTEKLERİ

TÜBİTAK DESTEKLERİ

TÜBİTAK ULUSAL SANAYİ AR-GE - 1501

TÜBİTAK ULUSAL SANAYİ AR-GE - 1501

Bu Programın Amacı Nedir?

1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Projenin Destek Süresi Ne Kadardır?

Projenin destek süresi, projede destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen süredir. Destek süresi proje bazında en fazla 36 aydır.

Programın Destek Oranı ve Sınırı Ne Kadardır?

Projenin her dönemi için destek oranı sabit olmak üzere büyük kuruluşlar için % 60 ve KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar içinse %75 olarak uygulanır.

Hangi Projeler Desteklenir?

Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Desteklenen Gider Kalemleri;

- Personel giderleri,
- Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri, 
- Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, 
- Malzeme ve sarf giderleri, 
- Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
- Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

Destek Sağlanacak Projelerin: 

- Kavram geliştirme, 
- Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü, 
- Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar, 
- Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları, 
- Prototip üretimi, 
- Pilot tesisin kurulması, 
- Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması, 
- Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

Başvuru Koşulları Nelerdir?

- Programa sadece KOBİ'ler başvuru yapabilmektedir. Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.
- Şirketlerinin programa başvurabileceği veya destek alabileceği proje sayısında sınırlama yoktur.

Proje Değerlendirme
Desteklenecek projelerin belirlenmesinde, başvuran firmaların (varsa) daha önce desteklenen projeleri kapsamında elde edilen çıktı ve etkileri, alternatif kamu dışı fon kaynaklarından faydalanma girişimleri (özellikle Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına yapılan başvurular) ve proje konusunun öncelikli alanlarda olması hususları da göz önünde bulundurulacaktır.

TÜBİTAK KOBİ AR-GE 1507

TÜBİTAK KOBİ AR-GE 1507

Bu Programın Amacı Nedir?

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Projenin Destek Süresi Ne Kadardır?

Projenin destek süresi, projede destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen süredir. Destek süresi proje bazında en fazla 18 aydır.

Programın Destek Oranı ve Sınırı Ne Kadardır?

Bu programda uygulanacak destek oranı her dönem için sabit olup, %75 olarak belirlenmiştir.

Başvuru Koşulları Nelerdir?

- KOBİ tanımında belirtilen, sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir. Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında proje başvurusu yapamazlar. Proje başvurusu yaptığı tarihte KOBİ tanımına uyduğu halde, desteklenme sürecinde bu vasfını yitiren kuruluşların projeleri bu uygulama esasları çerçevesinde desteklenmeye devam edilir.

- Bu programa ortak olarak sunulan projelerde yer alan, her bir kuruluşun bu maddenin tüm koşullarını sağlaması gerekir. Ayrıca 1505 TÜBİTAK KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı kapsamında KOBİ ölçeğinde bir kuruluşun, üniversite veya kamu araştırma merkezi ve enstitüleri kurumları ile birlikte yapacağı ortak proje başvurusu, en fazla beş proje sınırlaması kapsamında değerlendirilmez.

- Teknogirişim sermaye şirketleri, bir kez destek alabilir.

Desteklenen Gider Kalemleri:

- Personel giderleri

- Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,

- Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

- Malzeme ve sarf giderleri,

- Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

- Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör ArGe kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,

- Yeminli Mali Müşavirlik ücretleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi”nde yer alan TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımı destekleme işlemlerinde geçerli Yeminli Mali Müşavirlik tasdik ücreti esas alınarak desteklenir.

- Dokümanların danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatıldığı durumlarda, bu giderler her bir proje için toplamda en fazla 10.000 TL  destek kapsamına alınır.

- Teknogirişim sermaye şirketleri tarafından 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına sunulan projelerde, proje genel giderleri, projenin her bir AGY301’i için belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilerek hesaplanır. Bu kapsamdaki projelerin genel giderler dâhil toplam desteklemeye esas harcama tutarı 660.000 TL’yi geçemez.

- Proje kapsamında kullanılan alet/teçhizat/yazılımdan yerli malı belgesine sahip olanlar için izleyici görüşü doğrultusunda ilgili alet/teçhizat/yazılımın %15’i oranında ek destek tutarı dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilir.

- TÜBİTAK desteği ile tamamlanan projelerde, proje ekibinde yer alan ve firma ortağı veya yönetim kurulu üyesi olmayan proje fikir sahibi araştırmacıya, proje faaliyetlerine katkı sağlamış ve proje süresince kuruluşta çalışmış olması koşuluyla, TÜBİTAK tarafından 7.500 TL teşvik ödülü verilir.

- Ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması için hizmet alması ve ekonomik fizibilite raporunu da proje önerisi ekinde sunması durumunda söz konusu gider Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutar kadar desteklenir.

TÜBİTAK ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE 1509

TÜBİTAK ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE 1509

Bu Programın Amacı Nedir?

Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

Projenin Destek Süresi Ne Kadardır?

Projenin destek süresi, projede destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen süredir. Çağrılı uluslararası programlarda çağrı duyurusunda belirtilen proje süresi üst sınırı geçilemez.

Programın Destek Oranı ve Sınırı Ne Kadardır?

Programda uygulanacak destek oranı her dönem için sabit olup büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75’tir.

Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar Hangileridir?
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuru yapabilirler. Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.

Önemli Husus:
Proje personellerinde proje konusu ile ilgili lisans mezunu en az bir kişinin bulunması ve bu kişi/kişilere ait özgeçmişlerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

Desteklenen Gider Kalemleri Nelerdir?
Aşağıda verilen giderler desteklenmektedir.

- Personel giderleri,

- Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,

- Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

- Malzeme ve sarf giderleri,

- Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

- Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör ArGe kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

TÜBİTAK ÜNİ. SAN. İŞ BİRLİĞİ-1505

TÜBİTAK ÜNİ. SAN. İŞ BİRLİĞİ-1505

Bu Programın Amacı Nedir?

Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin,  Türkiye’de yerleşik ve  proje sonuçlarını  Türkiye’de  uygulamayı  taahhüt  eden  kuruluşların  ihtiyaçları  doğrultusunda,  ürüne  ya  da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır

Projenin Destek Süresi Ne Kadardır?

Azami destek süresi 24 aydır.

Programın Destek Oranı ve Sınırı Ne Kadardır?

Önerilen projenin bütçesi Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç en fazla 1.000.000 TL’dir.

TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, Büyük ölçekli ise %60’ıdır. Kalan tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanacaktır.

Desteklenen Giderler Nelerdir?

Program kapsamında yürütücü kuruluşa ait katma değer vergisi dahil proje destek süresi içinde gerçekleştirilen aşağıdaki harcama ve giderler kabul edilir; bu gider kalemleri program mevzuatında mal ve hizmet alımı olarak anılır.

- Personel giderleri;
- Bursiyer giderleri;
- Proje ekibinin proje faaliyetlerine ilişkin seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen limitlerde gündelik ve konaklama ücretleri
- Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
- Malzeme ve sarf giderleri
- Hizmet alım giderleri (Yeminli mali müşavir, Müşteri kuruluş proje sorumlusunun personel giderleri)
- Proje teşvik ikramiyesi (Proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan üniversite, eğitim ve araştırma hastanesi ve kamu araştırma merkez ve enstitülerinin kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın %75'ini ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen limitleri geçmemek kaydıyla proje yürütücüsü, araştırmacı ve yardımcı personele (süreli sözleşme ile çalışan personel hariç) ödenen tutarlar)
- Proje Kurum Hissesi (Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında yürütücü kuruluşun imkanlarından faydalanılması karşılığı, destek kapsamına alınan proje bütçesinin %5'ine karşılık gelen tutar)

Başvuru Koşulları Nelerdir?

Müşteri Kuruluş: Ar-Ge'ye dayalı çözüme ihtiyacı olan, bu ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütücü kuruluşu belirleyerek, bu kuruluşla birlikte İşbirliği Niyet Mektubunu veya İşbirliği Sözleşmesini imzalayan, sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye'de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketlerini kapsar.

Yürütücü Kuruluş: Ar-Ge projesi yürütme, beceri, deneyim ve altyapısına sahip; projenin yürütüldüğü yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversitelerini, eğitim ve araştırma hastanelerini ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitülerini kapsar.

- Yukarıda belirtilen tanıma uyan kuruluşların ortak proje başvuruları kabul edilir. Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye'de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında proje başvurusu yapamazlar.
- Proje önerisinde 1 (bir) müşteri kuruluş ve 1 (bir) yürütücü kuruluş yer alır.
- Müşteri kuruluşun ortakları, müşteri kuruluşun yönetim organlarında ücretli ya da ücretsiz görev alan kişiler ve bunların birinci dereceden akrabaları proje ekibinde yer alamaz.

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE-1511

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE-1511

Bu Programın Amacı Nedir?

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

- Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması,

- Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi,

- Özgün teknolojilerin geliştirilmesi,

- Teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedeflenmektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. Bu program kapsamında, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Program kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma (ürüne dönüşmesi beklenmeyen, temel bilgi edinmek amacıyla yapılan teorik veya deneysel çalışma) niteliği aranmamaktadır.

Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilecektir.

Projenin Destek Süresi Ne Kadardır?

Projenin destek süresi, projede destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen süredir. Destek süresi en fazla çağrı duyurusunda belirtilen proje süresi üst sınırı kadardır.

Programın Destek Oranı ve Sınırı Ne Kadardır?

Programda uygulanacak destek oranı her dönem için sabit olup büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75’tir.

Başvuru Koşulları Nelerdir?

- Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri bu programa başvuru yapabilir. Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.

- Kuruluşların proje başvurusunda bulunabilme yeterliğinin denetlenmesi ve onaylanması amacıyla TÜBİTAK, ön kayıt sürecinde gerekli görülen belgeleri isteyecektir.

- Bu program kapsamında proje başvuruları yapacak kuruluşlarda, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip bir personelin başvurunun yapıldığı tarih itibariyle kuruluşta çalışıyor olması şartı aranır.

Desteklenen Giderler

a) Personel giderleri

b) Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

d) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

e) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

f) Malzeme ve sarf giderleri

g) Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri (proje genel giderleri, projenin her bir AGY311’i için belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u olup, bu tutar dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilir.)

Proje Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

- Endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi, yenilikçi yönü

- Proje planın ve kuruluş altyapısının proje için uygunluğu

- Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği açısından projeler değerlendirilir.