KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge, İnovasyon Desteği Merak Edilenler

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge, İnovasyon Desteği Merak Edilenler

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nda ne tür projeler desteklenir?

Mevcut ürün/süreç/hizmetlerin geliştirilmesi, yeni ürünlerin ve teknolojilerin yaratılması, pazar taleplerine uyum sağlama ve maliyet tasarrufu için yapılan Ar-Ge ve inovasyon projeleri desteklenir.

  • Ar-Ge/İnovasyon fikrim var ancak bir işletmem yok yine de başvurabilir miyim?

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında işletmesi olmayan girişimciler başvuruda bulunabilir. Desteklenmesine karar verilen girişimciler kurul kararının bildirim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde işletmelerini kurmalıdır.

  • Paylaşacağım Ar-Ge/İnovasyon fikrimin bilgileri güvende mi?

Program kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, yararlanıcılara ait ticari gizli bilgi olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.

  • Başvurum ne kadar sürede kurul değerlendirilmesine sunulur?

Başvuru olması halinde, Kurul, başvurunun kurula sevk tarihi itibariyle en geç 30 gün içerisinde toplanır. Kurul Sekretaryası tarafından hata ve eksikliklerin tespit edilmesi durumunda işletilecek süreler bu süreye ilave edilir.

  • Erken Ödeme nedir ve şartları nelerdir?

Talep edilmesi halinde teminat karşılığında erken ödeme yapılabilir. İlk kurul kararında belirtilen tahmini geri ödemesiz destek tutarının yüzde %50’sine kadar erken ödeme yapılabilir.

Proje süreci içinde her 4 aylık dönemin sonunda talep edilen giderler, erken ödeme tutarından düşülür.

  • SGK veya vergi borcum olması destek almama engel mi?

İşletmenizin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından tahsil edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenizin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır. Hizmet sağlayıcıya (tedarikçiye) ödeme yapılabilmesi için işletmenizin ilgili mevzuatta belirtilen limitler üzerinde SGK borcu ve/veya vergi borcu olmamalıdır.

  • Girişimci olarak başvuru yapacağım maaş desteğiniz var mıdır?

Ar-ge ve inovasyon projesi kapsamında işletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimcinin kendisi ve/veya projede görevli bir ortağı öğrenim durumu katsayısına göre Nitelikli Personel Giderleri Desteğinden yararlandırılır.

Bu durumda, destek alacak başvuru sahibi girişimcinin veya projede çalışacak olan ortağının başvuruda bulunduğu işletme dışında; gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması veya başka bir İşletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekir.

  • Desteklenmesi uygun bulunan proje için revizyon yapılabilir mi?

Proje kapsamındaki faaliyetler, faaliyet-zaman planı, süre ve gider kalemleri değişikliği için en fazla 4 kez revizyon talep edilebilir.

  • Program kapsamında hangi durumda destek ödemesi yapılmaz?

Yararlanıcı; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan, bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir hususun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.

Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken vergi, harç ve benzeri giderler destek kapsamı dışında tutulur.

  • Destek sürecim devam ederken işletmemi kapatmak zorunda kaldım. Ne yapmalıyım?

Program süresinde, yararlanıcının tasfiyesinin başlaması veya kapanması halinde program sonlandırılır.

Programın sonlandırılması durumunda; yararlanıcının durumu kurul tarafından değerlendirilir. Kurula sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; yararlanıcının kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya Kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Geri ödemeli destekler ise sonlandırmaya ilişkin kurul karar tarihinde muaccel hale gelir ve ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.