Hizmetler
KOSGEB DESTEKLERİ

KOSGEB DESTEKLERİ

Ülkemiz ekonomisinin yaklaşık %99’unu oluşturan KOBİ’lerin en büyük sorunu finansman sıkıntısıdır. KOSGEB, yeni dönemde hazırladığı desteklerle KOBİ’lerin gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda dosya hazırlama, raporlama ve sunum faaliyetleri,  proje başvuru ve yürütme işlemleri firmamız tarafından yapılmaktadır.

Geleneksel Girişimcilik

Geleneksel Girişimcilik

Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı (işletme kuruluşunun ilan edildiği sicil gazetesinde yer alan ortaklık payı) en az %50 olmalıdır.

Desteklenen işletmenin kuruluş tarihinden itibaren bir yılını tamamlamadan kapanması durumunda, geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

İşletme kuruluş tarihinin Geleneksel Girişimci Eğitiminin tamamlandığı tarihten sonra (en az 1 gün sonra) olması gerekmektedir. Eğitim tamamlandıktan sonra Vergi Dairesine açılış işlemleri için başvuru yapılmalıdır.

Desteklerden yararlanarak fon sağlamak amacıyla; mevcut başka bir işletmenin kapatılarak değişik ad ve unvan olarak işin devamını veya genişlemesine yönelik bir işletme kurulmuş ise bu durumda başvuru reddedilir.

DESTEK UNSURLARI

DESTEK UNSURU

DESTEK TUTARI

Kuruluş Desteği

Gerçek kişi işletme 5.000 TL

Sermaye Şirketi işletme 10.000 TL

Performans Desteği

Birinci Performans Dönemi

- 180-539 gün ise 5.000 TL

- 540-1079 gün ise 10.000 TL

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi

- 360-1079 gün ise 5.000 TL

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Sertifika Desteği

5.000TL

 

İleri Girişimcilik Destek Programı

İleri Girişimcilik Destek Programı

Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı (işletme kuruluşunun ilan edildiği sicil gazetesinde yer alan ortaklık payı) en az %50 olmalıdır.

KOSGEB desteği ile satın alınan makine, teçhizat ve yazılım programı program süresi boyunca (2 yıl) satılmamalı, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanmamalı veya devredilmemeli, rehin gösterilmemelidir.

KOSGEB desteği ile satın alınan makine, teçhizat ve yazılımın asgari teknik özelliklerinin en az kurul kararında yer alan asgari teknik özellikleri taşımalıdır.

İşletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için ödeme yapılabilir. Destek ödeme talebi en geç; destek programının tamamlanma tarihinden 4 ay sonrasına kadar yapılmalıdır.

Destek programı süresi boyunca başka bir işletmede SGK’lı olarak çalışılamaz. Aksi takdirde destek sürecinin sonlandırılması ile sağlanan desteğin yasal faizi ile geri tahsili gibi sonuçlar doğurabilecektir.

Destek süreci içinde (Program başlangıç   tarihinden itibaren iki yıl) işletmenin kapanması durumunda bu durum işletmenin sunduğu gerekçe doğrultusunda Kurulda değerlendirilir.

İleri Girişimci Destek Programına başvuru yapacak girişimcinin işini kurmadan önce Geleneksel Girişimci eğitiminden sonra İleri Girişimci Eğitimini de tamamlaması gerekmektedir.

İşletme kuruluş tarihinin İleri Girişimci Eğitiminin tamamlandığı tarihten sonra (en az 1 gün sonra) olması gerekmektedir.

Desteklerden yararlanarak fon sağlamak amacıyla; mevcut başka bir işletmenin kapatılarak değişik ad ve unvan olarak işin devamını veya genişlemesine yönelik bir işletme kurulmuş ise bu durumda başvuru reddedilir.

DESTEK UNSURLARI

DESTEK UNSURU

DESTEK TUTARI

Kuruluş Desteği

Gerçek kişi işletme 5.000 TL

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği

Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL,

 

Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL,

 

Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere

 

300.000TL,

Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği

10.000 TL

Performans Desteği

Birinci Performans Dönemi***

 

- 180-539 gün ise 5.000 TL

 

- 540-1079 gün ise 10.000 TL

 

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi***

 

- 360-1079 gün ise 5.000 TL

 

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL

 

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Sertifika Desteği

5.000TL

İşletme Geliştirme Destek Programı

İşletme Geliştirme Destek Programı

Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Destek kapsamındaki giderlere ilişkin bedellerin işletme tarafından banka aracılığıyla ödenmesi ve vadeli işlemler dâhil olmak üzere ödemenin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin destek ödeme talebi yapılabilmesi için mal/hizmet alımının program içerisinde olması gerekmektedir.

Destek kapsamındaki giderlere ilişkin bedellerin işletme tarafından banka aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.

Yurt içi fuar desteği ödeme talebi ekinde yer alan faturada, işletme tarafından katılım sağlanan fuar adı, kullanılan stant alanı (m2 ve varsa diğer bilgilerin (standart stant konstrüksiyonu ve dekorasyonu bilgileri, elektrik gideri vb.) bulunmalıdır.

İşletme Geliştirme Destek Programı Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosundan kontrol edilerek doğru eklerin eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir.

Talep edilen aylara ilişkin SGK tahakkuk işlemleri tamamlandıktan sonra ödeme talebinde bulunulması gerekmektedir.

İlgili destek için bir kere başvuruda bulunulmalıdır.

Ödeme talep edilen belgelerin kontrol edilerek ilgili destek için ödeme talebinde bulunulması gerekmektedir.

Destek ödeme talebinde yer alan faturaların tamamının ödenmiş olması gerekmektedir.

DESTEK UNSURLARI

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

Yurt İçi Fuar Desteği

100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

%60

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği*

90.000

Sanayide Nitelikli Eleman Desteği**

150.000

Tasarım Desteği

75.000

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği***

100.000

Belgelendirme Desteği****

300.000

Test ve Analiz Desteği****

300.000

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği*****

80.000

Bağımsız Değerlendirme Desteği

20.000

Model Fabrika Desteği

100.000

Teknik Danışmanlık Desteği******

50.000

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği

20.000

%100

Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği

300.000

%60

Yalın Dönüşüm Desteği*******

200.000

%100

Afet Dönemi İşletme Desteği

75.000

%100

Afet Dönemi Proje ve Yapım Maliyeti Desteği

1.000.000

%100

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı

Bu Programın Amacı Nedir?
 • Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, 
 • KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
Programdan Yaralanma Koşulları Nelerdir?
 • Programdan yararlanılabilmesi için işletmenin; Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.
 • İşletmelerin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.
 • Diğer başvuru koşulları proje teklif çağrısında belirtilir.

Proje Teklif Çağrısı Nedir?

Proje teklif çağrısı; bölge, sektör, ölçek vb. kriterler dikkate alınarak belirlenen başvuru koşullarını, destek unsurlarını, limit ve oranlarını, bütçesini, takvimini, değerlendirme kriterlerini ve diğer hususları içerir ve KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde ilan edilir.

Proje Süresi Ne Kadardır?

Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 8 ay ve en fazla 36 ay olmak kaydıyla proje teklif çağrısında belirtilir.

Desteklenecek Proje Giderleri Nelerdir?

 • Program kapsamında desteklenecek proje gider grupları proje teklif çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.


Destek Üst Limiti ve Oranı Ne Kadardır?

**Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti geri ödemesiz 300.000 TL ve geri ödemeli 700.000 TL olmak üzere toplam azami 1.000.000 TL’dir.

Proje Süresi

En az 8
En Fazla 36 Ay
(+4) Ay

Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz Destek- En fazla 300.000 TL
Geri Ödemeli Destek- En fazla 700.000 TL

Proje Destek Oranı

 

 %60 (Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir).

Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Programın Amacı Nedir?

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nın amacı,

 1. a) Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,
 2. b) Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanmasıdır.
Programdan Yararlanma Koşulları Nelerdir?

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.

-Ar-ge ve inovasyon projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.

-Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiplerinin; değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanır.

Bu kapsamda;

 1. a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya
 2. b) Patent belgesi ile koruma altına alınan veya
 3. c) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya

ç) Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan veya

 1. d) Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları veya TEKMER'lerde yer alan işletmelerin başarılı tamamladıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün veya
 2. e) Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
 3. f) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
 4. g) Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya

ğ) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvuru yapılması esastır.

DESTEK UNSURLARI

 

 

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

 

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

 

DESTEK ORANI (%)

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

200.000

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

300.000

75*

Nitelikli Personel Giderleri Desteği

300.000

100

Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği

100.000

75

Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği

100.000

75

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Giderler Desteği

 

(100.000 TL )

Eğitim Desteği

25.000

75

Proje Tanıtım Desteği

15.000

75

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

75

Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre, Konferans, Fuar Ziyareti, Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

25.000

75

İşletme Kuruluş Giderleri Desteği

5.000 (gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan)

 

10.000(sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan)

Destek Oranı Uygulanmaz

Yeşil Sanayi Destek Programı

Yeşil Sanayi Destek Programı

Programın Amacı Nedir?

Dünya Bankası’nın desteği ile gerçekleştirilecek olan Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ortakları KOSGEB, TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır.  Proje üç bileşenden oluşmaktadır.

Birinci bileşende KOSGEB tarafından KOBİ’lerin yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik geri ödemeli destek kullandırılacaktır. Söz konusu destek ile yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi vb. tematik alanlarda sanayi KOBİ’leri tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler desteklenecektir.

İkinci bileşende TÜBİTAK tarafından Türkiye'de veya diğer pazarlarda yeni yeşil teknolojilerin, ürünlerin veya süreçlerin geliştirilmesini içeren yeşil inovasyon faaliyetlerinde bulunan firmaları hedeflenecektir. Yeşil start-up’lar, KOBİ'ler, büyük firmalar veya firma konsorsiyumlarının başvurabileceği destekler, yeşil üretime veya daha yüksek enerji ve/veya kaynak verimliliğine katkıda bulunan Ar-Ge, prototip geliştirme, standart geliştirme ve yeni ürün veya süreç geliştirmeyi içerecektir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise projenin teknik destek bileşeni altında Proje Yönetimi, İhtiyaç Analizi, Kapasite Geliştirme, Yeşil Sanayi Akademisi, Yeşil İzleme Sistemi ve Tanıtım ve Yaygınlaştırma iş paketlerini yürüterek projenin etkin yönetilebilmesini sağlayacaktır.

Yeşil Sanayileşme; sanayide döngüsel ekonomi ve yenilebilir enerji kapasitesinin arttırılması ile verimliliği artırarak ülke içinde yeşil büyüme odaklı ürünlerin üretilmesi ve ulusal/uluslararası seviyede rekabetçiliğin geliştirilmesi açısından kritik önemde görülmektedir.

Proje kapsamında KOSGEB tarafından imalatçı KOBİ’lerin;

 • Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi,
 • Çevre dostu teknolojilerin kullanılmasına yönelik farkındalıklarının artırılması,
 • Enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Çevresel sürdürülebilirlik, rekabetçilik, yatırım olanakları, dijitalleşme ve kaynak tedarikinde güvence amacı ile çevresel duyarlılığa ve kaynakların daha verimli tüketilmesine yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sanayi KOBİ’lerin Enerji ve Kaynak Verimliliği Sağlanması ve Karbon Emisyonlarının Azaltılması

KOSGEB, Dünya Bankası ile gerçekleştirilecek “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” Bileşen 1 kapsamında Sanayide KOBİlerin Enerji ve Kaynak Verimliliği Sağlanması ve Karbon Emisyonlarının Azaltılması konusunda destek sağlamaktan sorumludur.

Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi

Bu bileşen, endüstriyel faaliyetlerde enerji sistemlerinin karbonsuzlaştırılmasını ve KOBİ'lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmayı hedeflemektedir.

Proje kapsamında on-site olarak tariflenen çatı üstü GES ve sanayi tesisi içerisindeki bileşik GES projeleri desteklenecektir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz, güvenilir enerji dönüşümüne ilişkin faaliyetlerde enerjinin güvenli ve sürdürülebilir olması önceliklendirilecektir.

Temiz ve Döngüsel Ekonomi için Sanayinin Mobilize Edilmesi

Bu bileşen, KOBİ'lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu bileşende;

 • Enerji verimliliği (örneğin, daha yüksek verimli fırınlar);
 • Su verimliliği;
 • Hammadde verimliliği (örneğin, süreçlerin yapay zeka optimizasyonu);
 • Sürdürülebilir atık geri dönüşümü (ör. tekstilde sentetik liflerin geri dönüşümü);
 • Endüstriyel simbiyoz,
 • Döngüsel ekonomi (ör. gıda atıklarından organik gübre üretimi) vb.yatırımlar desteklenecektir.

Üretimde enerji ve su tüketiminin azaltılması, atıklarının yönetilebilir olması, makine modernizasyonu ve ürün yaşam döngüsü yönetimi ise temiz ve döngüsel ekonomi kavramları çerçevesinde önceliklendirilecektir.

DESTEK UNSURLARI

 

 

KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi

Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi

Destek Üst Limiti

14.000.000 TL

4.000.000 TL

Destek Oranı

%60*

%70*

Proje Süresi

En az 8 ay ve en fazla 12 ay

-Personel Giderleri

 

-Makine, Teçhizat Giderleri

 

-Yazılım Giderleri

 

-Hizmet Alım Giderleri

Destek

Makine, Teçhizat Giderleri