Hizmetler
Mühendislik Hizmetleri

Mühendislik Hizmetleri

Mühendislik Hizmetleri

Fizibilite Raporu

Fizibilite Raporu

Fizibilite Raporu
Fizibilite Desteği

Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verebilir. Fizibilite desteği kapsamında yatırım projesi niteliğinde olmayan başvurulara destek verilmez.

Uygunluk Kriterleri

Fizibilite desteği kapsamında desteklenecek projelere yönelik olarak üç temel uygunluk kriteri aranmaktadır:

 • Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu
 • Faaliyetlerin uygunluğu
 • Maliyetlerin uygunluğu

Fizibilite desteğinden yararlanacak bir projenin üç temel uygunluk kriterini eksiksiz olarak yerine getirmesi zorunludur.

Ajansın proje teklif çağrısı yöntemi kullanarak yürüteceği destek programları kapsamında başvuru sahibi veya ortağı olarak ajansa proje başvurusunda bulunabilecekler için geçerli başvuru sahibi ve ortaklarının, projenin ve maliyetlerin uygunluğu kriterleri (Mali Desteklere Sağlanacak Uygunluk Kriterleri bölümü), bu bölümde belirtilen istisnai hükümler saklı kalmak koşuluyla, fizibilite destekleri için de geçerlidir. Fizibilite desteğinden yararlanabilmek için, bu kriterlerin tamamının yerine getirilmesi zorunludur.

Başvuru Sahibi ve Ortakların Uygunluğu

Fizibilite Desteğine sadece aşağıdaki kurumlar başvurabilir;

 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • birlikler, kooperatifler,
 • sivil toplum kuruluşları,
 • organize sanayi
 • bölgeleri, sanayi siteleri,
 • serbest bölge işleticileri,
 • teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi,
 • endüstri bölgesi ve iş geliştirme
 • merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri.

Ortak statüsünde olacak kuruluşlar da başvuru sahibi ile aynı kriterleri taşımalıdır.

 
Projenin Uygunluğu

Fizibilite desteği kapsamında sunulan projenin aşağıdaki kriterlerden en az biriyle uyumlu olması gerekmektedir. Bunlar;

 • Bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına yönelik olması
 • Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine katkı sağlaması
 • Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirmesini hedeflemesi

Fizibilite desteği kapsamında yararlanıcı, sözleşme yükümlülüklerini en fazla bir yıl içerisinde tamamlayarak fizibilite raporunu ajansa sunar. Uygulama süresi, sözleşmenin imzalandığı günden bir gün sonra başlar.

Her Bir Fizibilite Desteğinin Bütçesi

Fizibilite desteği kapsamında proje başına Ajans desteği 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca her yıl belirlenen limitin iki katını aşamaz. Ajans yılı çalışma programında fizibilite desteği kapsamında desteklenecek alanlara yer verir.

Eş Finansman

Fizibilite desteklerinde yararlanıcının eş finansmanı zorunlu olmamakla birlikte eş finansman öngören faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir.

Kaynak:

https://zafer.gov.tr/

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

2023 Yılı Fizibilite Destek Programı-TR62/23/FZD

Programın Amacı:

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.

Programın Öncelikleri:

Öncelik I: Bölgenin turizm kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik II: Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik III: Bölgenin imalat sanayinde katma değerin artırılması ve rekabet üstünlüğünün sağlanmasına yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik IV: Bölgesel kalkınma öncelikleri ve ortaya çıkan fırsatlar doğrultusunda Çukurova Bölgesinin ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan rekabet gücünün artırılmasına

yönelik olan, diğer üç öncelik kapsamında değerlendirilemeyen yatırım projelerine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Program Bütçesi:

2.000.000,00 TL

Program Başına Destek Miktarı:

50.000,00 TL (Asgari), 300.000,00 TL (Azami)

Proje Başına Azami Destek Miktarı:

%100

Proje Uygulama Süresi:

6 Ay

 

Teknik Tasarım ve Analiz

Teknik Tasarım ve Analiz

Teknik Tasarım ve Analiz
Tasarım Desteği

Destek Bilgisi

İşletmelerin ürün çeşitliliğini arttırmalarını sağlamak amacıyla destek verilmektedir.

Destek Unsurları

Ürün tasarımına yönelik hizmet alımları

Destek Üst Limitleri

Her bir ürün tasarımı için destek üst limiti 3 Bin TL’dir. Ancak ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması halinde destek üst limiti 15 Bin TL’dir. Destek programı süresince desteğin üst limiti 75 Bin TL’dir.

Destek Kapsamında Hizmet Alınabilecek Yerler

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği, Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği, Moda Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar Odası üyeleri ile üyelerinin; sahibi, ortağı veya çalışanı olduğu firmalar,

Üniversiteler,

Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM),

28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tasarım merkezleri

Diğer Hususlar

İşletmeye program süresince en fazla 5 tasarım için destek ödemesi yapılır. Ürün tasarımının; Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması halinde bu hüküm uygulanmaz.

Test ve Analiz Desteği

Destek Bilgisi

İşletmelerin ürün kalitesinin artırılmasına katkı sağlanması amacıyla destek verilmektedir.

Destek Unsurları

Test, analiz, kontrol-muayene konularında alınacak hizmet giderleri

Destek Üst Limitleri

Destek programı süresince desteğin üst limiti 200 Bin TL’dir. Ancak İşletmenin fatura tarihindeki onaylı bilançosunda yer alan Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabında bir önceki yıla göre artış yaşanması durumunda desteğin üst limiti 300 Bin TL’dir.

Destek Kapsamında Hizmet Alınabilecek Yerler

Kamu kuruluşları

TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş

Üniversite laboratuvarları

Yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlar

Diğer Hususlar

Konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.

Destek kapsamında yer alan giderler için Katma Değer Vergisi (KDV) hariç toplam fatura bedelinin 500 TL’nin altında olduğu test, analiz ve kontrol-muayene hizmetleri ile atık su analizi, baca gazı ölçümü, ortam gürültü ölçümü, toz seviyesi ölçümü, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan test, analiz ve kontrol-muayene hizmetleri destek kapsamı dışındadır.

Test ve Analiz Desteği kapsamında TSE’den alınacak hizmetler % 80 oranında desteklenir.

Kamu kuruluşlarından, üniversite laboratuvarlarından veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak hizmetler %70 oranında desteklenir.

Yurt dışından alınacak hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen

hizmetler %60 oranında desteklenir.

TEST VE ANALİZ DESTEĞİ

İşletmelerin ürün kalitesinin artırılmasına katkı sağlanması amacıyla destek verilmektedir.

Destek Unsurları
Test, analiz, kontrol-muayene konularında alınacak hizmet giderleri

Destek Üst Limitleri
Destek programı süresince desteğin üst limiti 200 Bin TL’dir. Ancak İşletmenin fatura tarihindeki onaylı bilançosunda yer alan Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabında bir önceki yıla göre artış yaşanması durumunda desteğin üst limiti 300 Bin TL’dir.

Destek Kapsamında Hizmet Alınabilecek Yerler
-Kamu kuruluşları üTRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş
-Üniversite laboratuvarları üYurt içi ve yurt dışı laboratuvarlar

Diğer Hususlar
-Konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.
-Destek kapsamında yer alan giderler için Katma Değer Vergisi (KDV) hariç toplam fatura bedelinin 500 TL’nin altında olduğu test, analiz ve kontrol-muayene hizmetleri ile atık su analizi, baca gazı ölçümü, ortam gürültü ölçümü, toz seviyesi ölçümü, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan test, analiz ve kontrol-muayene hizmetleri destek kapsamı dışındadır.
-Test ve Analiz Desteği kapsamında TSE’den alınacak hizmetler % 80 oranında desteklenir.
-Kamu kuruluşlarından, üniversite laboratuvarlarından veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak hizmetler %70 oranında desteklenir.
-Yurt dışından alınacak hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen hizmetler %60 oranında desteklenir.

 

TASARIM DESTEĞİ


İşletmelerin ürün çeşitliliğini arttırmalarını sağlamak amacıyla destek verilmektedir.

Destek Unsurları
Ürün tasarımına yönelik hizmet alımları

Destek Üst Limitleri
-Her bir ürün tasarımı için destek üst limiti 3 Bin TL’dir.
-Ancak ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları
-Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması halinde destek üst limiti 15 Bin TL’dir.
-Destek programı süresince desteğin üst limiti 75 Bin TL’dir.

Destek Kapsamında Hizmet Alınabilecek Yerler
-Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği, Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği, Moda Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar Odası üyeleri ile üyelerinin; sahibi, ortağı veya çalışanı olduğu firmalar
-Üniversiteler
-Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM)
-28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tasarım merkezleri

Diğer Hususlar
İşletmeye program süresince en fazla 5 tasarım için destek ödemesi yapılır. Ürün tasarımının; Patent, Faydalı Model Belgesi,
Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması halinde bu hüküm
uygulanmaz.

Türü Belge İsmi İşlemler
pdf KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEĞİ Sunumu İNDİR